Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JouwNet VOF.

GEVESTIGD IN VOORHOUT (KVK 86738895)

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer: JouwNet VOF;

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer;

Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanbiedingen, offertes en overeenkomsten door Opdrachtnemer gedaan of aangegaan. Uitsluitend door Opdrachtnemer schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met Opdrachtnemer niet van toepassing.

Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

ARTIKEL 3 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

Een aanbod van Opdrachtnemer geschiedt vrijblijvend en kan door Opdrachtnemer worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen zeven (7) kalenderdagen na de kennisneming door Opdrachtnemer van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door Opdrachtnemer verstrekte voorschriften of adviezen en niet uitsluitend tot de Opdrachtgever gerichte – algemene – informatie, binden Opdrachtnemer niet.

Indien door Opdrachtnemer een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod van Opdrachtnemer of door uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever door Opdrachtnemer. Uitsluitend het aanbod van Opdrachtnemer respectievelijk de factuur van Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

Indien door Opdrachtnemer geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever door Opdrachtnemer. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Opdrachtnemer respectievelijk de factuur van Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 TER BESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKING

De Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT EN HET BETREKKEN VAN DERDEN DAARBIJ

Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de Opdrachtgever Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning zodat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

De Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever is aangegaan.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fases zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 6 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, MEERWERK

De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomend werkzaamheden. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

In afwijking van lid 1 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 7 CONTRACTSDUUR EN OPZEGGING

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één (1) maand.

Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of Opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien Opdrachtgever de overeenkomst (rechtsgeldig) ontbindt, is Opdrachtgever verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde zaken en rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van de uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan Opdrachtnemer te vergoeden de door Opdrachtnemer in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten.

Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:

Een aan Opdrachtgever toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen;

De indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surseance van betaling aan Opdrachtgever strekkend verzoek;

De indiening van een tot faillietverklaring van Opdrachtgever strekkend verzoek;

Handelingsonbekwaamheid van Opdrachtgever;

Volledige beschikkingsonbevoegdheid van Opdrachtgever;

Executoriaal beslag onder Opdrachtnemer ten laste van Opdrachtgever;

De totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van Opdrachtgever strekkend besluit;

Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.

Opdrachtnemer is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor in lid 5 bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.

Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met de verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door Opdrachtnemer gefactureerde geldsommen is Opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

ARTIKEL 8 TARIEVEN

Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de Opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief.

In het tarief van Opdrachtnemer is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd wordt met 50% van het uurtarief apart in rekening gebracht. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met Opdrachtgever.

De bedragen die in de offerte genoemd staan zijn exclusief BTW.

Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is de Opdrachtnemer desniettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.

Opdrachtnemer heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

Opdrachtgever is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen twee (2) weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving vanOpdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

ARTIKEL 9 HOSTING EN AANVERWANTE DIENSTEN

Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtnemer aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

Opdrachtnemer zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Opdrachtnemer die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

Opdrachtnemer hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Opdrachtnemer is gerechtvaardigd, is Opdrachtnemer gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Opdrachtnemer in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtnemer te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Opdrachtnemer zal Opdrachtnemer informeren over het verloop van deze procedure.

Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Opdrachtnemer gerechtigd hiervan aangifte te doen. Opdrachtnemer kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtnemer en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Opdrachtnemer verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtnemer aangeboden informatie is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtnemer lijdt door een ingrijpen van Opdrachtnemer in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

Opdrachtnemer onthoudt zich ervan overige Opdrachtnemers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtnemer verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtnemer weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Opdrachtnemer, overige Opdrachtnemers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Opdrachtnemer zal Opdrachtnemer op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

Opdrachtnemer zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Zonder toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtnemer verboden de door Opdrachtnemer verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

Opdrachtnemer kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtnemer mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Opdrachtnemer bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

Opdrachtnemer verstrekt hierbij Opdrachtnemer een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtnemer via de systemen van Opdrachtnemer verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Opdrachtnemer geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer.

Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 10. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST

Opdrachtnemer zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtnemer opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

Opdrachtnemer zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Opdrachtnemer is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Opdrachtnemer is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

Opdrachtnemer zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtnemer gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.

Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Opdrachtnemer of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Opdrachtnemer gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

ARTIKEL 11 STORINGEN EN OVERMACHT

Opdrachtnemer heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Opdrachtnemer zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtnemer tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Opdrachtnemer heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Opdrachtnemer zich inspannen om Opdrachtnemer daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Opdrachtnemers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtnemer van een bepaalde aanpassing af te zien. Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo'n aanpassing.

Opdrachtnemer zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtnemer te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Opdrachtnemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

ARTIKEL 12 BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze (in Euro’s).

Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van vijftien (15) dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim;

De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Indien Opdrachtgever verschuldigde geldsommen na de eerste herinnering nalaat te betalen, is Opdrachtgever het bedrag van de door Opdrachtnemer te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan Opdrachtnemer verschuldigd.

Bij het aangaan van de overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd een borgsom te bedingen bij de Opdrachtgever. De borgsom, alsmede de hoogte daarvan, zullen vermeld worden in de offerte en/of het contract. Opdrachtnemer is gerechtigd, na Opdrachtgever daarvan in kennis te hebben gesteld, de borgsom gedurende de looptijd van het contract aan te passen ingeval van overschrijding van betalingstermijnen door Opdrachtgever en/of ingeval van verhoging van het mediabudget. De borgsom zal bij afloop van het contract verrekend worden met de laatste door Opdrachtgever te betalen factuur. Over de borgsom is geen BTW verschuldigd.

Indien Opdrachtgever nalaat de in overeenstemming met lid 3 bedongen borgsom te vergoeden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de offerte c.q. de aanbieding terstond in te trekken, waarbij Opdrachtgever gehouden zal zijn de door Opdrachtnemer verbeurde opzetkosten, alsmede de abonnementskosten voor de in de offerte genoemde contractperiode – met een maximum van zes (6) maanden -, aan Opdrachtnemer te vergoeden.

Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken ter zake de overeenkomst met Opdrachtnemer te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

ARTIKEL 13 AFSLUITING OPDRACHT

De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door Opdrachtgever is goedgekeurd. De Opdrachtgever dient binnen een termijn van dertig (30) dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer, totdat deze door Opdrachtgever zijn betaald.

ARTIKEL 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden et cetera, blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings,- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

ARTIKEL 15 ONDERZOEK, RECLAMES EN KLACHTEN

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen twee (2) weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie (3) weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.

ARTIKEL 16 TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde op dienst schriftelijke verzoek binnen veertien (14) dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

ARTIKEL 17 AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes (6) maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie (3) maanden na afronding van de opdracht door Opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

ARTIKEL 18 VRIJWARINGEN

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 19 RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

ARTIKEL 20 OVERMACHT

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

ARTIKEL 21 GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

De privacyverklaring van Opdrachtnemer is van toepassing op Opdrachtgever. Hierin staat hoe er wordt omgegaan en wat er wordt gedaan om privacy te beschermen. Het privacybeleid voldoet aan de eisen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). De privacyverklaring is op de website geplaatst van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 22 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software et cetera ten behoeve van de Opdrachtgever, zijn te gebruiken door de Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 23 WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Opdrachtnemer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

ARTIKEL 23 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

De algemene voorwaarden, de overeenkomst waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede daarmee samenhangende overeenkomsten, verklaringen en andere uit de wet voortvloeiende verbintenissen die samenhangen met of gerelateerd zijn aan de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

De absoluut bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst, waaronder de algemene voorwaarden, voortvloeiende geschillen.

Wordt jij onze partner?

Neem contact met ons op, we staan voor je klaar.
menu